Liên kết website

Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá

I- Khái quát sự thành lập, xây dựng và phát triển Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá:

- Thực hiện Chỉ thị số 487/TTg ngày 03/ 7/ 1997 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 199-TB/TU ngày 14/ 12/ 1998 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, về việc thành lập tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước.

- Ngày 25/ 01/ 2000 Hội Cựu chiến binh cơ quan cấp tỉnh Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 04-QĐ/CCB của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá.

- Đến ngày 25/ 9/ 2007 đổi thành Hội Cựu chiến binh khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, trên cơ sở hợp nhất 4 tổ chức hội: Hội Cựu chiến binh cơ quan cấp tỉnh, Hội Cựu chiến binh Dự trữ Quốc gia khu vực Thanh Hoá, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tỉnh uỷ Thanh Hoá và Hội Cựu chiến binh Cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

- Đến ngày 15 / 6/ 2010 đổi Hội Cựu chiến binh khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, thành Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá.

1- Mục đích, tôn chỉ hoạt động của Hội Cựu chiến binh Khối 

- Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá là một tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị ở các cơ quan tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá.

- Hội hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh, giữ gìn, phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục phát huy tiềm năng Cựu chiến binh; gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong sạch vững mạnh; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hoá, an toàn làm chủ và phát triển vững mạnh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Bảo vệ lợi ích, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên Cựu chiền binh trong khối các cơ quan tỉnh.

2- Chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Khối:
2.1- Chức năng của Hội:

- Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiền binh trong khối các cơ quan tỉnh.

- Tham mưu cho các cấp uỷ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Làm nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, tổ chức đội ngũ Cựu chiến binh quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội; động viên cán bộ, hội viên phát huy tiềm năng Cựu chiến binh, luôn gương mẫu, tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Tham gia giám sát trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

2.2- Nhiệm vụ của Hội:

- Tham gia xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong sạch vững mạnh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, an toàn làm chủ.

- Đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống lại các quan điểm sai trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống tệ quan liêu, nạn tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động theo quy định của pháp luật.

- Tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; gương mẫu quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan cấp tỉnh; thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm, nhiệm vụ người cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho cấp uỷ Đảng, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, công đoàn tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống.

-  Bảo vê lợi ích, quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho Cựu chiến binh trong Khối, tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, quan điểm tư tưởng cho Cựu chiến binh đảm bảo yêu cầu, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ công chức, viên chức lao động.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh tuyên truyền  giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động trẻ trong các cơ quan, đơn vị.

3- Tổ chức bộ máy của Hội Cựu chiến binh Khối:

- Hội Cựu chiến binh Khối là tổ chức Hội cấp trên cơ sở, trực thuộc Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá, Hội Cựu chiến binh Khối hiện nay có 57 tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trực thuộc.

- Hội Cựu chiến binh Khối không có bộ máy, không có tài khoản, mọi chi phí hoạt động của Hội do kinh phí Đảng cấp, có 01 cán bộ chuyên trách công tác Hội thuộc biên chế của Cơ quan Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh. Chủ tịch và các Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối kiêm nhiệm.

4- Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các thời kỳ.
4.1- Ban Chấp hành lâm thời (1/2000- 4/2001) gồm 7 đồng chí:
1- Lê Xuân Trinh         - Chủ tịch.
2- Lương Hữu Dương     - Phó Chủ tịch.
3- Lê Văn Khang          - Uỷ viên Ban Chấp hành.
4- Trịnh Văn Bản         - Uỷ viên Ban Chấp hành.
5- Hoàng Văn Tuế     - Uỷ viên Ban Chấp hành.
6- Ngô Chí Ngọ         - Uỷ viên Ban Chấp hành.
7- Lê Đình Tự          - Uỷ viên Ban Chấp hành.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 2 kỳ đại hội,  nhiệm kỳ (2001- 2005) và ( 2006-2012), tại đại hội đã bầu trực tiếp ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối như sau:

4.2- Ban Chấp hành khoá I (2001-2005), gồm13 đồng chí:
1- Lê Xuân Hoàn         - Chủ tịch.
2- Nguyễn Đức Thanh      - Phó Chủ tịch.
3- Hoàng Quốc Cảnh     - Uỷ viên Ban Thường vụ.
4- Trịnh Văn Bản     - Uỷ viên Ban Chấp hành.
5- Nguyễn Thành Bộ      - Uỷ viên Ban Chấp hành.
6- Lê Trần Đích          - Uỷ viên Ban Chấp hành. 
7- Dương Ngọc Lâm      - Uỷ viên Ban Chấp hành.
8- Ngô Chí Ngọ        - Uỷ viên Ban Chấp hành.
9- Lê Đình Tự        - Uỷ viên Ban Chấp hành.
10- Bùi Văn Tiến        - Uỷ viên Ban Chấp hành.
11- Phạm Minh Thiệu    - Uỷ viên Ban Chấp hành.
12- Mai Xuân Sinh    - Uỷ viên Ban Chấp hành.
13- Hoàng Văn Tuế     - Uỷ viên Ban Chấp hành.

* Tháng 4/2004 kiện toàn một số chức danh như sau:
- Đồng chí: Lê Xuân Hoàn không làm Chủ tịch, rút khỏi BCH.
- Đồng chí: Nguyễn Đức Thanh- P.Chủ tịch được bầu làm Chủ tịch.
- Bầu bổ sung đồng chí Bùi Văn Tiến làm Phó Chủ tịch.
- Bổ sung đồng chí Lê Xuân Vinh vào BCH làm cán bộ chuyên trách công tác Hội.

4.3- Ban Chấp hành khoá II (2006-20012), gồm 19 đồng chí:
1- Nguyễn Đức Thanh      -  Chủ tịch.
2- Lê Xuân Vinh         - Phó Chủ tịch Thường trực.
3- Nguyễn Văn Thành      - UV Ban Thường vụ-Trưởng ban K.tra.
4- Lê Hồng Ân          - Uỷ viên Ban Thường vụ.
5- Đỗ Văn Trường              - Uỷ viên Ban Thường vụ.
6- Nguyễn Quang Thái    - Uỷ viên Ban Chấp hành.
7- Nguyễn Thành Bộ       - Uỷ viên Ban Chấp hành.
8- Trịnh Văn Bản         - Uỷ viên Ban Chấp hành.
9- Phạm Văn Chiến     - Uỷ viên Ban Chấp hành.
10- Lê Đức Huấn         - Uỷ viên Ban Chấp hành.
11- Ngô Chí Ngọ         - Uỷ viên Ban Chấp hành.
12- Ngô Văn Hoè         - Uỷ viên Ban Chấp hành.
13- Tô Hoài Phương              - Uỷ viên Ban Chấp hành.
14- Phạm Đăng Quyền     - Uỷ viên Ban Chấp hành.
15- Nguyễn Hồng Sơn     - Uỷ viên Ban Chấp hành.
16- Nguyễn Đình Trường   - Uỷ viên Ban Chấp hành.
17- Lê Văn Tường         - Uỷ viên Ban Chấp hành.
18- Mai Xuân Vinh          - Uỷ viên Ban Chấp hành.
19- Nguyễn Thị Vân     - Uỷ viên Ban Chấp hành.

5- Tổ chức cơ sở Hội trực thuộc

- Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã kết nạp, tiếp nhận tổng số 5.003 (đạt trên 98%) Cựu chiến binh công tác trong các cơ quan tỉnh vào sinh hoạt hội, hiện nay(đến 31/5/ 2011) còn 1.790 hội viên Cựu chiến binh đang sinh hoạt ở 57 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc, trong đó:

+ Cơ sở Hội thuộc khối Cơ quan Đảng: 6 cơ sở.
+ Cơ sở Hội thuộc khối Đoàn thể: 5 cơ sở.
+ Cơ sở Hội thuộc khối Cơ quan quản lý Nhà nước: 29 cơ sở.
+ Cơ sở Hội thuộc khối Bệnh viện: 3 cơ sở Hội.
+ Cơ sở Hội thuộc khối Trường học, đào tạo nghề: 7 cơ sở.
+ Cơ sở Hội thuộc khối Doanh nghiệp: 7 cơ sở .

6- Thành tích Thi đua đã đạt được:
6.1- Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc:

+ BCH Hội CCB tỉnh Thanh Hoá  tặng cờ Thi đua xuất sắc 5 năm (1999-2004)

+ Trung ương Hội CCB Việt Nam  tặng cờ Thi đua xuất sắc 5 năm (2004-2009).

6.2- Bằng khen:

+  Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 02 Bằng khen.

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Thanh Hoá tặng 01 Bằng khen.

+ Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnhThanh Hoá tặng 5 Bằng khen.

6.3- Xếp loại Thi đua:

- Liên tục 10 năm (2001- 20010) Hội Cựu chiến binh tỉnh công nhận Hội Cựu chiến binh Khối đạt “Tổ chức Hội trong sạch vững mạnh”, trong đó liên tục 8 năm (2003-2010) đạt “Tổ chức Hội trong sạch vững mạnh xuất sắc”.

- Hàng năm trên 95% cơ sở Hội trực thuộc, đạt “Tổ chức cơ sở Hội trong sạch vững mạnh”, trong đó  trên 45% cơ sở Hội đạt “Tổ chức cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh xuất sắc”.

- Hàng năm trên 95% hội viên được công nhận danh hiệu “ Cựu chiến binh gương mẫu”, trong đó trên 45% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu xuất sắc”, trên 25% hội viên Cựu chiến binh được Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh công nhân đạt  danh hiệu “ chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

- Hàng năm Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối tặng nhiều Giấy khen cho tập thể cơ sở Hội và hội viên Cựu chiến binh đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và thực hiện phong trào Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

7- Một số hoạt động của Hội Cựu chiến binh Khối từ năm 2007 đến nay:

Sau Đại hội khoá II, tiến hành xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ (2006-20112), phân công các chức danh công tác, triển khai quán triệt học tâp và thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá II đến toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh.

Từ ngày 25/ 9/ 2007 Hội Cựu chiến binh cơ quan cấp tỉnh được Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá quyết định đổi tên thành Hội Cựu chiến binh khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, trên cơ sở hợp nhất 4 tổ chức hội: Hội Cựu chiến binh cơ quan cấp tỉnh, Hội Cựu chiến binh Dự trữ Quốc gia khu vực Thanh Hoá, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tỉnh uỷ Thanh Hoá và Hội Cựu chiến binh Cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Hội đã kịp thời ổn định tình hình, kiện toàn tổ chức các cấp Hội, chia tách, sát nhập, thành lập mới một số cơ sở Hội; làm thủ tục chuyển giao 7 cơ sở Hội về sinh hoạt ở Hội Cựu chiến binh Thành phố Thanh Hoá, triển khai đổi dấu cho 65 cơ sở Hội, sửa đổi; hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối khoá II.

- Hưởng ứng Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ, hội viên Cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, đăng ký những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh luôn là lực lượng tích cực, gương mẫu đi đầu trong cải cách hành chính, tham mưu, phục vụ cho Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và XVII, góp phần không nhỏ vào quá trình triển khai, thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong nhiệm kỳ (2005 - 2010) và (2010- 2015).

- Năm 2009 Hội Cựu chiến binh Khối đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua 5 năm lần thứ II (2004- 2009) được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ Thi đua đơn vị dẫn đầu xuất sắc toàn quốc. Hội luôn tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc phát động và phong trào “ Cựu chiến binh gương mẫu” với tinh thần tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao, 100% hội viên  của Hội Cựu chiến binh Khối đã tham gia quyên góp, ủng hộ các quỹ nhân đạo xã hội, bình quân hàng năm toàn thể cán bộ, hội viên của Hội đã ủng hộ trên 1.000 ngày lương. Năm 2007 Hội Cựu chiến binh Khội tích cực hưởng ứng cuộc vận động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá về việc quyên góp, tham gia xây nhà ủng hộ các gia đình Cựu chiến binh nghèo trong tỉnh đang ở nhà tranh tre tạm bợ, dột nát được trên 43 triệu đồng. Ngoài ra, năm 2009 Hội đã chủ động quyên góp tham gia xây 2 ngôi nhà cho 2 gia đình Cưụ chiến binh là thương binh nặng được trên 33 triệu đồng và năm 2010 quyên góp, tham gia xây 7 ngội nhà ủng hộ cho 7 gia đình Cựu chiến binh nghèo được trên 120 triệu đồng. 

Hàng năm các cấp Hội luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Cựu chiến binh, thường xuyên động viên các thế hệ hội viên Cựu chiến binh phất huy truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ gìn, phát huy truyền thống, bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, truyến thống Cựu chiến binh Việt Nam, gương mẫu, tích cực trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ người cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động. Hàng năm trên 95% hội viên Cựu chiến binh là đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trên 95% hội viên Cựu chiến binh hoành thanh nhiệm vụ được giao đã góp phần tích cực trong xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hoá, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các cơ quan, đơn vị phát triển vững mạnh toàn diện.

Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên Khối trong các hoạt động thi đua, tổ chức giao lưu, gặp mặt toạ đàm, nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, bình quân hàng năm tổ chức trên 95 buổi có trên 12.500 lượt học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, công chức trẻ tham dự.
Hàng năm các cấp Hội đã tham gia bồi dưỡng, giới thiệu với các cấp uỷ đảng trên 250 quần chúng ưu tú để xem xét phát triển đảng viên mới./.

Theo Lê Xuân Vinh - nguyên PCT Thường trực Hội CCB khối