Liên kết website

Hệ thống các biểu mẫu

Hằng năm, trên cơ sở quy định của Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng về chức năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cơ sở đảng thực hiện những công việc chính như sau:

Mẫu Mục lục hồ sơ đảng viên

Mẫu Quyết định thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh giới thiệu các mẫu văn bản kết nạp người vào đảng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 21.06.2007 của Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh giới thiệu các mẫu văn bản kết nạp người vào đảng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 21.06.2007 của Ban Tổ chức Trung ương

Công văn chứng nhận là cảm tình Đảng của cấp uỷ cơ sở

Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh giới thiệu các mẫu văn bản khi chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 21.06.2007 của Ban Tổ chức Trung ương

Quy trình kết nạp đảng viên 

Edit