Liên kết website

Biểu mẫu chuyển đảng chính thức

Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh giới thiệu các mẫu văn bản khi chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 21.06.2007 của Ban Tổ chức Trung ương.

File đính kèm