Liên kết website

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I năm 2013

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I năm 2013

(File đính kèm)

Tài liệu dành cho sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I năm 2013

Bản so sánh Hiến pháp 92 với Dự thảo Hiến pháp (file đính kèm)

Báo cáo Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (file đính kèm)

Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (file đính kèm)

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (file đính kèm)

Kế hoạch xây dựng nông thôn mới (file đính kèm)

Quyết định về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030 (file đính kèm)