Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 107
 Tổng số truy cập: 42380
Trang chủ   /   Hoạt động của các Ban xây dựng Đảng   /   Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16//10/1948 - 16/10/2013)
Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16//10/1948 - 16/10/2013)

Công tác kiểm tra có vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng cũng như trong xây dựng nội bộ Đảng. Từ khi thành lập đến nay, để xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta luôn coi trọng và tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, coi kiểm tra là một trong những chức năng và gắn liền một cách tất yếu với sự lãnh đạo của Đảng. Vai trò, ví trí đó không phải do ý muốn chủ quan của Đảng mà xuất phát từ vai trò của Đảng Cộng sản cầm quyền, từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từ yêu cầu nội tại của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đảng ta đã xác định công tác kiểm tra là trách nhiệm của toàn Đảng, của các tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên.

65 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng luôn luôn ý thức công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp ủy đảng, Ngành Kiểm tra đã từng bước trưởng thành. Trong mọi thời kỳ cách mạng kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh đi lên của Ngành Kiểm tra Đảng, ngày 03 tháng 11 năm 1988, với sự ra đời của Đảng uỷ cơ quan cấp tỉnh Thanh Hóa (nay là Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh), hệ thống Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ cũng chính thức được thành lập. Trải qua 25 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, uỷ ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã không ngừng được củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng; thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền móng cho sự ổn định và phát triển trong những năm tiếp theo; góp phần xây dựng, củng cố các tổ chức đảng trong Đảng bộ ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hiện nay, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh có 06 cán bộ, công chức; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối có 7 đồng chí, trong đó 5 đồng chí chuyên trách và 2 đồng chí kiêm nhiệm. Toàn Đảng bộ có 192 đồng chí ủy viên UBKT cơ sở thuộc 56 đảng bộ trực thuộc và 20 chi uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát thuộc 20 chi bộ cơ sở. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và nghiệp vụ chuyên môn, phần lớn được tôi luyện qua thực tiễn ở các ngành và cơ sở, đây là thuận lợi cơ bản của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối, sự chỉ đạo, kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc kiểm tra các chuyên đề, lĩnh vực lớn, nhạy cảm dễ dẫn đến sai phạm như kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ; công tác cán bộ…, quan tâm, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể, cá nhân ccấp uỷ các cấp theo tinh thần NQTW4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa vi phạm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2013), cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Qua đó, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; tập trung kiện toàn, củng cố bộ máy, cán bộ làm công tác kiểm tra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2013; giúp cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thấy rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác kiểm tra các cấp phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Ngành, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Nguyễn Thị Huyền - UBKT Đảng ủy khối


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa