Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 188
 Tổng số truy cập: 54177
Trang chủ   /   Hoạt động của các Ban xây dựng Đảng   /   Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

       Công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng không chỉ nhằm làm rõ hơn quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, mà còn là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm chính trị; việc học tập, quán triệt nắm vững nghị quyết của Đảng là yêu cầu và là nhiêm vụ của đảng viên, từ đó, mỗi cá nhân đảng viên sẽ củng cố hơn nữa niềm tin, có bản lĩnh chính trị vững vàng hăng hái thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

       Trong quá trình triển khai, học tập Nghị quyết có nhiều thuận lợi: Sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng Internet, báo chí nên cán bộ, đảng viên đã được tiếp cận, nghiên cứu trước những nội dung cơ bản của nghị quyết. Đa số cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ khối có trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn cao; nhiều đảng viên là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Đội ngũ Báo cáo viên truyền đạt nghị quyết là những đồng chí có trình độ lý luận chính trị, nhiều kinh nghiệm trong công tác, có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu sát với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

       Tuy nhiên công tác triển khai Nghị quyết tại Đảng bộ khối cũng gặp không ít khó khăn đó là: Một số cán bộ, đảng viên, người lao động do bận công tác chuyên môn nên không tham gia học tập nghị quyết, hoặc tham gia không đầy đủ...; trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực và trên thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực xấu, thù địch, phản động, phần tử cơ hội luôn tìm cách chống phá công tác tư tưởng của Đảng làm ảnh hưởng chất lượng học tập, nghiên cứu Nghị quyết.

       Trong thời gian qua, việc triển khai, học tập Nghị quyết của Đảng có nhiều ưu điểm như: Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Đảng ủy khối luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối; việc kết hợp nhiều hình thức học tập đã góp phần đưa nhanh Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 98%, công chức viên chức, người lao động tham gia đạt 95%; sau học tập có trên 80% cấp ủy cơ sở ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết; 87/87 đơn vị tổ chức viết, đánh giá, nhận xét bài thu hoạch.

       Song bên cạnh đó còn một vài hạn chế đó là: Việc tổ chức học tập Nghị quyết ở nhiều nơi chưa nghiêm, hiệu quả chưa cao; sau học tập chưa chú trọng nhiều việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết ở một số đơn vị. Chương trình hành động của nhiều cấp ủy cơ sở sau triển khai học tập Nghị quyết chậm được ban hành; một số chương trình chưa sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

       Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế là do: Có thời điểm Trung ương ban hành nhiều Nghị quyết; một số Nghị quyết có nội dung dài, thời gian nghiên cứu, học tập ngắn do đó, việc học tập, nghiên cứu, vận dụng nghị quyết của Đảng gặp không ít khó khăn; một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm chú trọng việc học tập, quán triệt nghị quyết; còn một số bộ phận cán bộ, đảng viên ngại học tập nghị quyết, chưa gắn trách nhiệm của người đảng viên trong việc nêu cao ý thức học tập; một số ít Báo cáo viên giới thiệu Nghị quyết chưa đáp ứng yêu cầu của người nghe; công tác tổ chức học tập, quán triệt chưa có đánh giá rút kinh nghiệm; chưa có quy trình, quy định của cấp ủy về tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

       Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

       Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong triển khai, học tập Nghị quyết; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới.

       Thứ hai, nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nhất là bí thư cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Trong đó, cấp ủy và bí thư cấp ủy phải nắm bắt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được nêu trong mỗi nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước.

       Thứ ba, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; yêu cầu 100% cấp ủy cơ sở phải xây dựng kế hoạch học tập và chương trình hành động. Sau khi triển khai học tập, cần thảo luận làm rõ vấn đề để chương trình hành động sát, đúng, trúng với  nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

       Bốn là, đổi mới công tác quản lý các lớp học nghị quyết, tổ chức lấy phiếu xin ý kiến góp ý vào nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức lớp học. Kết quả học tập Nghị quyết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong học tập nghị quyết. Biểu dương kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, góp ý, phê bình những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc khi học nghị quyết; tăng cường đối thoại và thảo luận. Trong đó, cần tăng cường đối thoại về các nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể; khắc phục lối truyền đạt một chiều; có thái độ kiên quyết đối với những nơi làm hình thức, không hiệu quả. Tăng cường đối thoại, thảo luận các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, nhất là mở rộng dân chủ trong đối thoại, trao đổi, thảo luận, góp ý dự thảo chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Đảng.

       Năm là, tăng cường tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết ở chi bộ. Theo đó, những Nghị quyết của Đảng yêu cầu phổ biến đến chi bộ, cấp ủy, bí thư chi bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt đầy đủ cho cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp. Cần thiết tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nội dung nghị quyết, phân công cấp ủy viên chuẩn bị tài liệu học tập hoặc phân công từng đảng viên chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại chi bộ, đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, quán triệt của đảng viên bằng bài thu hoạch.

       Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp. Các cấp ủy trong Đảng bộ khối cần tập trung xây dựng, củng cố hệ thống báo cáo viên các cấp, bảo đảm về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

       Bảy là, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần nghiên cứu, ban hành bộ tiêu chí khung đánh giá chất lượng truyền đạt của Báo cáo viên, học tập của cán bộ, đảng viên sau mỗi đợt học tập, quán triệt. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra chất lượng người học bằng hình thức viết bài thu hoạch của mỗi cán bộ, đảng viên sau học tập. Lấy kết quả học tập Nghị quyết là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

       Đối với Ban Tuyên giáo (bộ phận tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong việc triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đảng) cần lưu ý một số nhiệm vụ sau: Nâng cao chất lượng trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng đề cương, thẩm định chương trình hành động và chấm bài thu hoạch; mở lớp tập trung tại Đảng ủy khối cho các đơn vị có ít đảng viên và những đơn vị khó khăn về cơ sở vật chất; tích cực nghiên cứu biên soạn có chất lượng đề cương bài giảng nghị quyết. Phân công các đồng chí cán bộ, chuyên viên đôn đốc cấp ủy cơ sở trong việc triển khai quán triệt, học tập nghị quyết đúng theo thời gian quy định; đảm bảo về chất lượng; phân công dự theo dõi các đơn vị triển khai học tập nghị quyết (báo cáo viên, chất lượng, số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập...). Tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng bài thu hoạch của các đồng chí cấp ủy viên cơ sở, thông báo kết quả bài thu hoạch về cơ sở. Biểu dương, khen thưởng những tập thể triển khai học tập nghị quyết có chất lượng như (đúng thời gian, số lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập đạt 98% trở lên, có thảo luận chương trình hành động, xây dựng chương trình hành động sát với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị), cá nhân viết thu hoạch được xếp loại xuất sắc, đồng thời là tiêu chí đánh giá xếp loại cuối năm của mỗi cán bộ, đảng viên. Tham mưu có ý kiến nhắc nhở đối với những đơn vị thực hiện chưa tốt việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

                                                Nguyễn Mai - Ban Tuyên giáo 


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa