Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 2
 Hôm nay: 208
 Tổng số truy cập: 54197
Trang chủ   /   Hoạt động của các Ban xây dựng Đảng   /   Những thành quả đạt được nửa nhiệm kỳ qua của công tác tuyên giáo tại Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
Những thành quả đạt được nửa nhiệm kỳ qua của công tác tuyên giáo tại Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

       Trong nửa nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác tuyên giáo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh gặp nhiều thuận lợi cơ bản: Tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh ổn định, đặc biệt tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các vụ án trọng điểm, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm một cách đồng bộ, kịp thời, dứt điểm tạo ra niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội nói chung, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động Đảng bộ khối nói riêng. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đa số cấp ủy cơ sở chú trọng lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của công tác Tuyên giáo. Sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở hai cấp.

       Tuy nhiên, hoạt động công tác tuyên giáo cũng gặp không ít khó khăn, thách thức: Những tồn tại, hạn chế dai dẳng của công tác cán bộ, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thời gian qua làm giảm sút niềm tin trong xã hội. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, người lao động chưa thấy được ý thức, trách nhiệm của cá nhân đối với quê hương, đất nước. Một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, đúng các chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước trong hoạt động.

       Trong những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động công tác tuyên giáo của Đảng bộ, tạo điều kiện để công tác tuyên giáo phát huy vai trò trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng toàn tỉnh.

       Nửa nhiệm kỳ 2015 - 2018, Ban Tuyên giáo đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo của Đảng bộ, cụ thể, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy khối ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả: 02 chương trình; 32 Kế hoạch; 12 Hướng dẫn; 30 công văn, 22 báo cáo sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết và báo cáo chuyên đề; 11 quyết định; tổ chức 02 hội thi (Báo cáo viên và Bí thư chi bộ giỏi với 79 bí thư chi bộ, cấp ủy viên, báo cáo viên tham gia dự thi); 02 cuộc thi viết (tìm hiểu về công tác Dân vận của hệ thống chính trị, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào) với 4.512 bài đăng ký dự thi; 10 hội nghị thông tin tình hình thời sự, cập nhật kiến thức mới; 33 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.968 cấp ủy viên cơ sở, đảng viên dự bị và quần chúng ưu tú; xây dựng 11 đề cương học tập chỉ thị, nghị quyết; biên soạn, tổng hợp 12 bản tin tài liệu thông tin tình hình thời sự/năm gửi cấp ủy cơ sở, các báo cáo viên; góp ý 04 đề án của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tham gia thực hiện 02 Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp khối các cơ quan tỉnh” và một số văn bản khác. Đôn đốc các đảng bộ, chi bộ cơ sở tuyên truyền triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của Đảng bộ khối; hằng năm, tham mưu tổ chức hội nghị thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội và cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối; hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy cơ sở và trực tiếp thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, đảng viên thông qua các đợt triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; xây dựng đề cương học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết gửi cấp ủy cơ sở; biên soạn, tổng hợp bản tin tài liệu thông tin tình hình thời sự gửi cấp ủy cơ sở, các báo cáo viên; cấp, phát đầy đủ, kịp thời Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; tổ chức hội thi Hội thi Báo cáo viên, Bí thư chi bộ giỏi; cuộc thi tìm hiểu về công tác Dân vận của hệ thống chính trị, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ chủ chốt và tổ chức Hội nghị dành cho các chi bộ trực thuộc có số lượng cán bộ, đảng viên ít; tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát tại 24 tổ chức cơ sở đảng về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc chấp hành kỷ cương, lề lối làm việc; tổ chức đánh giá chất lượng gần 1.900 bài thu hoạch sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 khóa XII; hướng dẫn văn bản cam kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết.

       Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được thực hiện nghiêm túc theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; có nhiều đổi mới trong việc tổ chức các lớp đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới theo yêu cầu, nhiệm vụ cấp ủy; các chỉ tiêu, kế hoạch mở lớp đều hoàn thành; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Nửa nhiệm kỳ 2015-2018, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức 19 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 2.377 quần chúng ưu tú; 9 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.315 đảng viên mới; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 276 bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở; tổ chức 10 lượt dự giờ các đồng chí là giảng viên kiêm chức của Đảng bộ khối; ban hành 02 bộ/300 câu hỏi trắc nghiệm của 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Hoạt động báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội luôn được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đã tham mưu thực hiện việc rà soát đội ngũ báo cáo viên và thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ khối; hiện nay có 87/87 cấp ủy cơ sở có báo cáo viên, 06 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội (tham gia đấu tranh phản bác trên mạng xã hội). Tham mưu cho Ban Thường vụ tổ chức 10 hội nghị với trên 3.800 lượt người tham dự về thông tin tình hình thời sự, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội trong khối; tổ chức thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đảo Hòn Mê; có trên 1/3 Bí thư cấp ủy, báo cáo viên cơ sở trực tiếp làm báo cáo viên tại các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình thực tế của Đảng bộ, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối ban hành Kế hoạch số 27-KH/ĐUK về thực hiện Chỉ thị, về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; Kế hoạch số 39-KH/ĐUK về thực hiện Chỉ thị; ban hành 04 Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề và đánh giá sơ kết sau 01 năm, 02 năm thực hiện Chỉ thị. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lựa chọn khâu đột phá trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác của cấp ủy; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, các cấp ủy trong Đảng bộ đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nội dung khâu đột phá. Chỉ đạo, phối hợp với 15 cấp ủy các đơn vị bệnh viện, trường học tổ chức Tuần phim về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho gần 7.500 cán bộ, đảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên, giáo viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5); mở các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo Bác hoặc công tác xây dựng Đảng trên các trang thông tin điện tử, bản tin, tập san của cơ quan, đơn vị. Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân; biểu dương, khen thưởng 14 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy trực thuộc đã biểu dương, khen thưởng cho 20 tập thể, 180 cá nhân tiêu biểu; Đoàn Thanh niên khối có 15 tập thể, 65 cá nhân, trong đó có 05 cán bộ Đoàn được Trung ương Đoàn tuyên dương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với các ban của Đảng ủy khối tham mưu các văn bản triển khai, thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết; thông tin tình hình thời sự, kiến thức mới. Nắm bắt tình hình tư tưởng và tham gia giải quyết vấn đề công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; phối hợp Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức 02 hội nghị chuyên đề cho 1.500 bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở, cán bộ chủ chốt là nữ nhân dịp kỷ niệm ngày 20/10, 8/3.

       Tuy nhiên, trong nửa nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác tuyên giáo của Đảng bộ cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Một bộ phận cán bộ, đảng viên và người lao động trong một số đơn vị sự nghiệp băn khoăn, lo lắng về công việc, đời sống, thu nhập. Vẫn còn tình trạng có đơn thư khiếu kiện, nội bộ mất đoàn kết, cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Một số cấp ủy cơ sở chưa chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Chưa xây dựng đầy đủ chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kể cả của cấp ủy và người đứng đầu; trong sinh hoạt học tập còn khoán cho chi bộ triển khai, thực hiện. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ chưa chú trọng việc “làm theo”; việc xây dựng kế hoạch năm, toàn khóa ở một số cấp ủy còn chậm, chưa kịp thời. Nhiều cấp ủy chưa tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự, cập nhật kiến thức mới hằng quý cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

       Qua thực tiễn hoạt động, có thể thấy nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do: Ở một số đơn vị sự nghiệp thiếu việc làm, có chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần của Đảng đã ảnh hưởng đến tư tưởng, hoạt động. Một số cấp uỷ cơ sở, kể cả người đứng đầu chưa quan tâm hoạt động công tác Tuyên giáo. Những tồn tại của xã hội nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí... gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, làm giảm niềm tin trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ. Công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối có mặt, có lúc chưa quyết liệt.

       Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, các cấp ủy cơ sở và các báo cáo viên của Đảng bộ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

       Thứ nhất, Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

       Thứ hai, Nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; định hướng kịp thời dư luận xã hội. 

       Thứ ba, Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

       Thứ tư, Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội; duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên, thông tin tình hình thời sự hằng quý ở cả hai cấp.

                      Nguyễn Thị Lan - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa