Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 0
 Hôm nay: 72
 Tổng số truy cập: 193412
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng thông qua kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên
Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng thông qua kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

       Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật:
       Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động; sau khi học tập, từng tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp chức năng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.
       Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Đảng ủy quan tâm, do vậy đã thường xuyên kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 
       Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, mỗi cá nhân, tập thể đăng ký việc làm theo Bác đã đánh giá, xếp loại hàng tháng, hàng quý và cả năm có gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
       Đảng ủy đã lựa chọn các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình và giải quyết những vấn đề phát sinh trong từng quý, 6 tháng và cả năm được tổng hợp, rút kinh nghiệm ngay trong sinh hoạt BCH Đảng ủy lần tiếp theo.
       Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ ngày càng tốt hơn. Đảng ủy đã duy trì thường xuyên chế độ lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, định kỳ sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt Đảng ủy mở rộng để đánh giá rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên theo từng lĩnh vực công tác được phân công. Bí thư đảng bộ đã điều hành đúng quy chế hoạt động của BCH, mối quan hệ giữa Đảng ủy với Giám đốc và BCH các đoàn thể trên cơ sở Đảng lãnh đạo về chủ trương, đường lối, Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện, đấu tranh chống bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị.
       Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối mọi hoạt động theo đúng Quy định số 97-QĐ/TW về "Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp" của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, giao trách nhiệm cụ thể, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở từng cấp ủy viên, từng đảng viên trong Đảng bộ để tổ chức thực hiện các NQ của cấp ủy đơn vị mình phụ trách, phản ánh và đề xuất kịp thời với Đảng ủy những diễn biến về tư tưởng, tổ chức, cán bộ và mọi hoạt động trong đơn vị có liên quan đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ và công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, các đoàn thể quần chúng. Gương mẫu trong việc chấp hành các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, gắn bó với quần chúng cơ quan, cũng như nhân dân ở nơi cư trú, không ngừng tự nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý đơn vị.
       An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan được đảm bảo; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước. Thường xuyên đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.
       Tập trung nắm tình hình tư tưởng, phát hiện những vấn đề nẩy sinh và cách thức giải quyết, xử lý các vấn đề. Việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và rà soát kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Trung tâm để điều chỉnh, bổ sung cho thực sự phù hợp, khả thi trong kỳ kế hoạch 2015-2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, tổ chức đảng, từng chi bộ đã đưa ra nội dung quy định những điều đảng viên không được làm và những điều công chức, viên chức không được làm cùng với quy tắc ứng xử của mỗi đảng viên trong các kỳ sinh hoạt. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt 03 chuyên đề trong năm 2019, trong đó có chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
       Đảng ủy đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng thành tổ chức vững mạnh xuất sắc, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể theo đúng tôn chỉ, mục đích; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
       Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao: Phát huy những lợi thế để đa dạng hóa loại hình, ngành nghề đào tạo và đơn vị LKĐT; tập trung quản lý hồ sơ, nền nếp học tập của HV theo đúng quy định của đơn vị đào tạo; tập trung khai thác nguồn tuyển sinh và quản lý công tác đào tạo từ khi tuyển sinh đến khi kết thúc khóa học. Năm 2019 đã tuyển sinh được gần 700 HV hệ vừa học vừa làm và gần 1000 HV các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.        Tiếp tục tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ TTTT; kết quả năm 2019 đã tổ chức thi 18 đợt với gần 6.000 học viên; cập nhật lịch học, kết quả thi của học viên; quản trị mạng và tư vấn kỹ thuật việc sử dụng TTBDH thực sự hiệu quả, chất lượng. Từng bước chỉnh sửa nội dung, bổ sung hoàn thiện, kiểm tra chặt chẽ và đăng tải các bài viết lên trang Website theo đúng quy định, do vậy Trang website của Trung tâm ngày càng đẹp về giao diện, phong phú về nội dung, đảm bảo về chất lượng tin, bài. 
       Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng, đảng viên năm 2019:
       Tổ chức cơ sở Đảng:  Đảng bộ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; 39 đảng viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ, 09 đảng viên HTSXNV và 01 đảng viên hoàn thành niệm vụ. Không có đảng viên vi phạm kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
       Để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:
       1, Thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng trên cơ sở tiếp tục quán triệt đầy đủ, thi hành nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên để đảm bảo sinh hoạt chi bộ mỗi tháng một lần. Trong sinh hoạt phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của đảng, bảo đảm sự lãnh đạo điều hành có hiệu quả của cấp ủy; đồng thời trong sinh hoạt từ chi bộ phải triển khai và quán triệt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo để thông tin chuyển tải tới từng đảng viên nắm được, thông qua đó góp phần giáo dục và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên.
       2, Chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt, cải tiến phương pháp tổ chức sinh hoạt linh hoạt đảng, xác định rõ từng nội dung sinh hoạt phải thực sự phù hợp với nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ; phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên theo đúng năng lực, sở trường; sinh hoạt phải bảo đảm phát huy được tính dân chủ trong bàn bạc, thảo luận và quyết định các chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình của đảng viên trong góp ý xây dựng chi bộ, Đảng bộ, cho đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng; khuyến khích đảng viên mạnh dạn phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.
       3, Vai trò của Bí thư và các đồng chí cấp ủy là rất quan trong trong một buổi sinh hoạt chi bộ, đó là vai trò điều hành, định hướng được nội dung, gợi mở được những vấn đề cần tập trung thảo luận, gợi ý việc thảo luận, biết dung hòa các ý kiến, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh. Nắm chắc các nội dung trong sinh hoạt, những vấn đề liên quan và giải quyết tốt những thắc mắc của đảng viên trong chi bộ. Việc điều hành sinh hoạt chi bộ phải thực hiện dứt khoát, rõ ràng, tránh chồng chéo, bảo đảm ngắn gọn nhưng đúng thủ tục, quy trình. Sau mỗi buổi sinh hoạt Bí thư phải có khả năng tổng hợp, chắt lọc ý kiến thảo luận của đảng viên để có kết luận mang tính tổng quát, và đó sẽ là nghị quyết của chi bộ. Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, sau khi kết luận thì Bí thư chi bộ phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện những nội dung kết luận gắn với chức năng, nhiệm vụ được phân công, đó chính là yêu cầu biến nghị quyết của chi bộ thành hoạt động thực tế và là cơ sở để đánh giá việc thực hiện có hiệu quả hay không nghị quyết của chi bộ trong kỳ sinh hoạt lần sau. 
       4, Đổi mới nội dung, cách thức sinh hoạt chi bộ, tránh sa vào phân tích, đánh giá quá nhiều nhiệm vụ chuyên môn mà cần tập trung cho các nội dung của công tác xây dựng đảng. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ là làm cho buổi sinh hoạt chi bộ trở nên sinh động, mới mẽ, hấp dẫn, có tính thuyết phục nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc đảng. 
       Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho việc nâng cao chất lượng Đảng bộ và đảng viên, nhằm tổ chức triển khai cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở./.

ThS Đào Thị Thủy - UV Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm GDT


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa