Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 15
 Hôm nay: 335
 Tổng số truy cập: 156664
Trang chủ   /   Hoạt động của các tổ chức CSĐ trực thuộc   /   Nhìn lại sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Nhìn lại sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

       Thực hiện Nghị quyết  số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 04/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Nghị quyết số 44/2014/QĐ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đảng bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (TTGDTX) đã lãnh đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết và coi đây là nội dung công tác thường xuyên của đảng bộ, từng chi bộ trực thuộc. Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đã đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
       Qua tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung và việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói riêng được nâng lên rõ rệt; kết quả cụ thể như sau: 
       Công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ quan tâm đúng mực; sau hơn 5 nămTrung tâm đã kết nạp được 07 đảng viên mới; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, giáo viên người lao động trong thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối.
       Phổ biến, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Xây dựng và thực hiện đúng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nghiêm túc 3 công khai, 4 kiểm tra trong nội bộ. 
       Nhằm đánh giá năng lực vận dụng lý luận quản lý và thực hành quản lý giáo dục, quản lý nhà trường của đội ngũ CBQL trong toàn tỉnh, ngày 13/3/2013, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 388/SGD&ĐT-GDCN về việc khảo sát chất lượng CBQL giáo dục. Đối tượng khảo sát là CBQL các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trong toàn tỉnh về: khảo sát việc nhận thức về đường lối giáo dục của Đảng, các nguyên tắc, các quy định trong công tác quản lý giáo dục; khảo sát nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người CBQL nhà trường trong từng mặt công tác; khảo sát nhận thức và khả năng vận dụng lý luận về nghiệp vụ quản lý theo chức năng và nhiệm vụ của người CBQL nhà trường; khảo sát nhận thức và triển khai thực hiện những yêu cầu và nội dung mới trong hoạt động quản lý theo chủ trương của các cấp quản lý, các địa phương; khảo sát tầm nhìn, khả năng tham mưu, tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động quản lý…
       Kết quả khảo sát có 4778 cán bộ quản lý tham gia. Trong đó: CBQL Nữ: 2783 đ/c; Nam 1995 đ/c; Tuổi đời trung bình: 40,2; Trong đó khu vực 11 huyện Miền núi: 1577 CBQL. Số CBQL khi tham gia khảo sát có tuổi nghề ít nhất (mới được bổ nhiệm từ 1 đến 3 năm) là 207 đ/c). Số CBQL nữ chiếm tỷ lệ cao ở bậc học Mầm non. Có 2598 CBQL tham gia khảo sát đạt điểm 5 trở lên (chiếm 54,4%)
       Qua kết quả khảo sát cho thấy, đa số CBQL đều nhận thức rõ vai trò của mình, của người CBQL nhà trường trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục, trong công tác tham mưu, phối hợp nhằm xây dựng và phát triển nhà trường. Một số CBQL thể hiện rõ tư duy nhận diện và phân tích vấn đề để tìm cách giải quyết phù hợp với thực tiễn luôn thay đổi. Nhiều CBQL xác định rõ rằng trong giai đoạn hiện nay, người CBQL vừa phải tìm hướng đi đúng đắn cho sự phát triển nhà trường đồng thời cũng là người tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng đã lựa chọn. Tầm nhìn của người CBQL được thể hiện rõ trong bản kế hoạch chiến lược. Công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia được cán bộ quản lý lưu tâm, đặc biệt là trong việc huy động các nguồn lực vật chất để xây dựng nhà trường. Vấn đề xây dựng văn hóa nhà trường cũng được CBQL quan tâm, lưu ý.
       Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số: 40/QĐ-SGD&ĐT, về việc phê duyệt kế hoạch và ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông. Theo đó, Sở GD&ĐT giao Trung tâm GDTX tỉnh chủ trì, phối hợp với phòng GDTrH và các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, TP, các trường THPT và trực thuộc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông trong tỉnh.
       Với yêu cầu nhằm giúp người tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn thực hiện đúng các nguyên tắc, các quy định của các cấp quản lý, đồng thời vận dụng linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong trường học; Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Trung tâm GDTX tỉnh xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng với các nội dung cơ bản theo hướng đảm bảo tính mở, cập nhật, thể hiện rõ định hướng vận dụng vào thực tiễn quản lý tổ chuyên môn ở cơ sở, lưu ý cập nhật thông tin, những văn bản mới của Đảng, Nhà nước, của Ngành…về thực hiện các nhiệm vụ của người tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn. Các nội dung bồi dưỡng được thiết kế, giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học, giảm tối đa các nội dung mang tính hàn lâm, học thuật. 
       Trong  thời gian tiến hành bồi dưỡng từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT, toàn bộ kế hoạch bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn trường phổ thông đã được thực hiện với sự phối hợp đồng bộ và trách nhiệm giữa Trung tâm GDTX tỉnh với Phòng GDTrH và các Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố trong tỉnh.     
       Theo đó, Trung tâm GDTX tỉnh đã bồi dưỡng cho 4839 tổ trưởng, khối trưởng  chuyên môn các  trường phổ thông (trong đó Tổ trưởng chuyên môn trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện thị, thành phố là 1.212 học viên; các trường Tiểu học, THCS là 3.627 học viên).
Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số: 675/QĐ-SGD&ĐT về việc ban hành nội dung, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVCN lớp trong trường phổ thông tỉnh Thanh Hóa; Phê duyệt Kế hoạch số 126/KH-TTGDTXT ngày 11/6/2019 của Trung tâm GDTX tỉnh về Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông. Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh sẽ triển khai bồi dưỡng cho giáo viên làm chủ nhiệm lớp trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh với 05 chuyên đề từ tháng 7/2019.
       Công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức như: Tự bồi dưỡng; bồi dưỡng tập trung tại tổ, nhóm chuyên môn; bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng theo khóa học…Trong hơn 05 năm, Trung tâm GDTX tỉnh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo giao bồi dưỡng cho 1.750 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thuộc nguồn quy hoạch cán bộ quản lý tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; 1.500 cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao nghiệp vụ quản lý giáo dục; hàng ngàn lượt giáo viên được bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng ngoại ngữ tại Trung tâm GDTX tỉnh, góp phần để toàn ngành có 100% cán bộ quản lý, giáo viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên hằng năm./.

ThS Đào Phan Thắng - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa