Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 75
 Tổng số truy cập: 193415
Trang chủ   /   Hoạt động của ĐUK   /   Chú trọng học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng
Chú trọng học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng

       Nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng và các cấp ủy cơ sở trực thuộc luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, tiến độ học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

       Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/ĐUK, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). Trên cơ sở đề nghị của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, trong 03 ngày 18,19,20/12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 03 lớp hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW, Chỉ thị số 37-CT/TW, Chỉ thị số 38-CT/TW, Quy định 205-QĐ/TW và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) cho 15 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 400 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, đồng thời kết thúc đợt học tập, triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh theo tinh thần Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 22/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

       Dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) có đồng chí Lê Văn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tuyên giáo. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.
       Trong tình hình hiện nay, việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực không chỉ góp phần củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, mà còn góp phần đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và kịp thời ngăn chặn, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

               Nguyễn Thị Lan - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa