Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 5
 Hôm nay: 77
 Tổng số truy cập: 49572
Trang chủ   /   Hoạt động của ĐUK   /   Công tác Dân vận chính quyền ở Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thực trạng và giải pháp
Công tác Dân vận chính quyền ở Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thực trạng và giải pháp

       Công tác Dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhằm vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Hoạt động này vấn đề cốt lõi là phải quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Vấn đề tưởng như đơn giản, dễ làm nhưng thực tế đến nay nhiều lúc, nhiều nơi vẫn làm chưa tốt, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên mang nặng bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng, nạn tham ô, hối lộ vẫn còn xảy ra. Không ít đoàn thể cũng bị quan liêu hoá, hành chính hoá, không chịu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tập hợp các tầng lớp nhân dân, làm giảm sự gắn bó của nhân dân với Đảng và Nhà nước... những hiện tượng đó là tiếng chuông cảnh báo để chúng ta phải làm tốt hơn nữa công tác dân vận.

       Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa hiện có 87 TCCS đảng (68 đảng bộ, 19 chi bộ), với 8.017 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên - là những cán bộ, đảng viên hiện đang học tập, công tác trong các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp, trường học cấp tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các cơ quan, đơn vị trong khối. Thời gian qua, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa về công tác dân vận, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đạt được những kết quả sau:

       Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị, giúp cho việc triển khai, đôn đốc, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện được kịp thời và hiệu quả hơn. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác dân vận chính quyền; kiện toàn kịp thời Ban chỉ đạo của Đảng bộ; đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối tham gia vào Ban chỉ đạo Dân vận khéo của tỉnh cũng là thuận lợi để phát huy vai trò của Đảng uỷ Khối trong nắm bắt, chỉ đạo công tác dận vận trong các cơ quan. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác Dân vận chính quyền, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy khối với các Ban của Tỉnh ủy, Quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm tăng cường nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của đảng viên nơi công tác và nơi cư trú. Nhất là việc thực hiện công tác Dân vận chính quyền được tập trung làm rõ một số nội dung, như: Nhận thức về công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước tại cơ quan, đơn vị; việc gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị; việc thể hiện vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, người đứng đầu đối với công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước đã có những đóng góp như thế nào đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân trong thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước hiện nay. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Đề xuất giải pháp để tập trung triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trong thời gian tới. Các kiến nghị, đề xuất về nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, về các cơ chế phối hợp, cơ chế kiểm tra, giám sát. Nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa ban hành Quy chế phối hợp về thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Định kỳ hàng năm, lấy kết quả bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên của cấp ủy nơi cư trú là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân lọa đảng viên cuối năm. Từ đây, tạo bước chuyển biến trong mối quan hệ giữa cấp uỷ nơi đảng viên công tác và cấp uỷ nơi đảng viên cư trú, góp phần quản lý, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, gắn bó với nhân dân nơi cư trú.

       Những năm qua công tác Dân vận chính quyền khối các cơ quan tỉnh đạt được những kết quả như sau: Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng như cấp ủy cơ sở đã ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; quán triệt và tổ chức thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng thời, chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng quy chế công tác dân vận phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị. Hằng năm, nội dung công tác dân vận được đưa vào chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy khối để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ về vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành đối với công tác dân vận.

       Trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, giao cho Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV với cử tri khối các cơ quan tỉnh, tại Hội nghị các cử tri của Đảng ủy khối được nghe đại diện Đoàn ĐBQH Thanh  Hóa thông báo về kết quả của kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV và những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa như: Quốc hội đã thảo luận và thông qua 6 dự thảo luật, cho ý kiến đối với 12 dự thảo luật và một số nghị quyết nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xử lý căn bản và triệt để một số nội dung quan trọng, như vấn đề lạm pháp, xử lý nợ xấu, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm... Đồng thời cử tri Đảng ủy khối phản ánh, kiến nghị và đề xuất đối với tỉnh và Quốc hội xem xét, giải quyết. Quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn các đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; Chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác dân vận đã góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính trên tất cả các nội dung (thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính). Đặc biệt việc công khai các thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được coi trọng; chú trọng công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên bổ sung, ban hành mới quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…Việc thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ đã được cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong khối tiến hành rà soát, xây dựng các quy định, quy chế nội bộ; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng và lãnh đạo các cơ quan sở, ban ngành cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, không khí làm việc tại các cơ quan, đơn vị ngày càng dân chủ, đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác, xây dựng đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp uỷ, đơn vị đã tổ chức các hoạt động hướng ứng các “Năm dân vận của chính quyền” (năm 2016, 2018), phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các địa phương để triển khai nhiệm vụ chính trị, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong triển khai các chủ trương của ngành như: xây dựng giao thông, công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách người có công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác khám chữa bệnh… Hưởng ứng và tham gia đạt kết quả cao Cuộc thi tìm hiểu về “Công tác Dân vận của hệ thống chính trị năm 2016” do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức, cuộc thi đã giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong khối nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Kết quả, tập thể Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đạt giải Ba toàn tỉnh, 01 cá nhân đạt giải Nhì, 02 đạt giải Ba và 05 cá nhân đạt giải Khuyến khích toàn tỉnh; đồng thời từ thực tiễn công tác đã đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong khối các cơ quan tỉnh hiện nay. Thực hiện chính sách xã hội trong lĩnh vực được phân công, hàng năm lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phối hợp giám sát tốt các chương trình an sinh xã hội, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia đóng góp từ 5 đến 6 ngày lương ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu nhân đạo. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác dân vận ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Thể hiện rõ qua việc phối hợp giải quyết những tồn đọng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, động viên, hỗ trợ ngư dân sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Cùng với việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch về công tác dân vận, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa còn hết sức chú trọng công tác khảo sát đánh giá, kiểm tra, giám sát theo chuyên đề thực hiện dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo và đưa các nội dung trên vào kiểm tra chuyên đề, kiểm tra công tác Đảng cuối năm. Nhờ thực hiện nghiêm về kiểm tra, giám sát nên công tác dân vận ở các đơn vị cơ sở dần đi vào nền nếp, vai trò, vị trí công tác dân vận được phát huy rõ và hiệu quả hơn.

       Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập: Việc tổ chức quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chất lượng, thiếu thường xuyên; Công tác tuyên truyền ở một số đơn vị chưa đảm bảo tính thời sự; nhận thức về công tác Dân vận của một bộ phận các bộ, đảng viên chưa đầy đủ, sâu săc; nội dung tuyên truyền còn đơn điệu, hình thức; nhiều đơn vị chưa tổ chức tốt việc thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, đảng viên. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội chưa được quan tâm đúng mức; chưa chú ý đến việc xây dựng, tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác dân vận và trong các phong trào thi đua yêu nước nên kết quả đạt được của các phong trào còn hạn chế, chưa có tính bền vững. Hoạt động công tác dân vận, vai trò lãnh đạo của một số tổ chức đảng chưa rõ ràng, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo chuyên môn thiếu cụ thể, không ít cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận, chưa hiểu rõ về vai trò, nội dung công tác dân vận để xác định gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Chế độ thông tin, báo cáo chưa thường xuyên, kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát còn một số bất cập. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không có cán bộ chuyên trách, việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận ở một số cấp ủy không rõ ràng, thường xuyên thay đổi. Việc lấy ý kiến người dân tham gia vào việc xây dựng một số cơ chế chính sách, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng mắc, thậm chí không sát thực tiễn, hiệu quả kém, gây lãng phí về kinh tế; việc phản biện, đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách khi đã triển khai thiếu kịp thời, chưa sát thực… không ít cán bộ, công chức chưa chú ý lắng nghe ý kiến của nhân dân; tác phong làm việc quan liêu, chưa thực sự gần dân; tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ còn nhiều yếu kém. Hoạt động của các đoàn thể có nơi chưa thật sự năng động, sáng tạo, chất lượng toàn diện chưa đồng đều.   

       Tiếp tục phát huy vai trò công tác Dân vận chính quyền ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

       Một là, Cấp ủy các cấp tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối; xác định làm tốt công tác dân vận chính là để giúp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng; mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một cán bộ dân vận.

       Hai là, Lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách chế độ công chức, công vụ; củng cố, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của sở, ban, ngành cấp tỉnh, đủ sức giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại chỗ với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; lấy lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp và người dân làm trọng tâm.

       Ba là, Tăng cường lãnh đạo xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá công sở, phong cách cán bộ dân vận trong các cơ quan nhà nước; thực hiện tác phong: gần dân, hiểu dân, học dân, trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Tạo mọi điều kiện để Mặt trận, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tăng cường đối thoại, trao đổi trực tiếp với nhân dân, chú ý lắng nghe ý kiến nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện; kết hợp công tác quản lý, điều hành với việc thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục.

       Bốn là, Quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là về xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; từ đó tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác dận vận trong tình hình mới.

       Năm là, Tăng cường chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện và thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền ở các cơ quan sở, ngành cấp tỉnh. Kiểm tra, đánh giá người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là minh bạch về chi tiêu tài chính công, quản lý tài sản công, công tác tổ chức cán bộ.

       Trong bối cảnh hiện nay, khi Chính phủ đang đặt ra quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng lòng tin trong Nhân dân, trong hệ thống chính trị, thì việc các cơ quan quản lý nhà nước các cấp thực hiện tốt công tác dân vận cũng chính là hành động cụ thể để hướng đến mục tiêu “gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân”. Với sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, chắc chắn công tác dận vận của các cơ quan nhà nước sẽ tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và sự phát triển của các tỉnh./.

                                    Nguyễn Xuân Dương - Phó Chánh văn phòng


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa