Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 2
 Hôm nay: 51
 Tổng số truy cập: 178194
Trang chủ   /   Hoạt động của ĐUK   /   Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thực hiện Di chúc và vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thực hiện Di chúc và vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

       Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Những lời căn dặn và mong muốn của Người trong bản Di chúc vô cùng giản dị mà thiêng liêng, có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đồng thời thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả. Đó là tư tưởng về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; Thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn lực con người, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; kiên định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới…
       1. Giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận và thực tiễn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
       Suốt cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Bởi vậy, trước lúc đi xa, Người không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn mà Người còn để lại bản Di chúc đầy ý nghĩa lịch sử sâu sắc.
       Giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận của Di chúc là: "Nhấn mạnh truyền thống đoàn kết" trong Đảng; yêu cầu "thực hành dân chủ" rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh "tự phê bình và phê bình"; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần "đạo đức cách mạng", giữ gìn Đảng thật "trong sạch". Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong "sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; khẳng định đây là "đội hậu bị của Đảng", là người chủ tương lai của đất nước; yêu cầu Đảng phải chăm lo "bồi dưỡng đạo đức cách mạng" cho họ. 
         Tư tưởng vĩ đại, nổi bật trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng trọng dân, thân dân, phải luôn luôn xác định mục tiêu, ý chí và nhiệm vụ chính trị của Đảng là phục vụ nhân dân. Người ca ngợi nhân dân Việt Nam rất "anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù", "luôn đi theo và rất trung thành với Đảng". Đảng cần phải có kế hoạch tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, bởi vì đây là tiền đề vật chất để tiến tới việc giáo dục tư tưởng chính trị, làm sao chăm lo không chỉ dân sinh mà còn dân trí, dân quyền. Nhấn mạnh việc sau khi chiến tranh kết thúc, cần ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự đau lòng trước những bất hòa giữa các đảng anh em, mong muốn toàn Đảng, toàn dân Việt Nam "đoàn kết phấn đấu", "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh", "góp phần xứng đáng" vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Mong muốn các đảng anh em đoàn kết, giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau, nâng cao tinh thần “chủ nghĩa quốc tế vô sản".
          Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời căn dặn cuối cùng của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng. Ở đó, Người đã thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với thế hệ trẻ, với các tầng lớp nhân dân ta và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhưng bao trùm lên toàn bộ nội dung Di chúc là hai chữ “Đảng” và “Dân”. Đây cũng chính là mối quan tâm sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời của Người, cũng là nội dung cơ bản gắn liền quá trình xây dựng và phát triển của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, là bằng chứng chứng minh mạnh mẽ, khẳng định giá trị lịch sử vô giá, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Di chúc Hồ Chí Minh đối với Đảng ủy khối.
         2. Kết quả Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh sau 50 năm thực hiện Di chúc và vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
         Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa (ĐUK) là cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ với chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong khối vững mạnh; thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong khối.
        Thực hiện Di chúc của Bác, nhiệm vụ cơ bản của ĐUK là lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, chăm lo đoàn kết, xây dựng Đảng, thực hiện chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý. Tham gia ý kiến về đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với đảng viên trong khối là cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong khối vững mạnh. 
         Thực hiện Di huấn của Người suốt chặng đường 50 năm, ĐUK luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công  của Đảng ủy khối nói chung, của mỗi tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị nói riêng. Vì vậy, ĐUK đã ban hành nhiều văn bản, Nghị quyết, nhiều chủ trương, việc làm cụ thể như: Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của Đảng bộ khối; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ hàng năm và chương trình công tác năm của ĐUK; Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới; Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Nghị quyết về nâng cao chất lượng đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ khối; Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
          Trong chủ trương, nghị quyết chỉ đạo qua các nhiệm kỳ, ĐUK thực sự chú trọng xây dựng sự đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ Đảng bộ, phục vụ nhân dân, đóng góp xây dựng quê hương, xây dựng Tổ quốc. Các Đảng bộ, chi bộ đã thấm nhuần và thực hiện sự “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Điều đó được thể hiện cả ở tư tưởng, cả trong hành động, việc làm, trước sau như một, trong Đảng không cho phép có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, trong từng tổ chức Đảng phải thực hành dân chủ, mở rộng dân chủ; mọi quyết định quan trọng đều phải được bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ. Trong từng Đảng bộ, chi bộ phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Đoàn kết thống nhất trong Đảng đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải thật thà tự phê bình và phê bình, đây chính là một hình thức, tiêu chí rèn luyện, chỉnh đốn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.
            ĐUK còn thường xuyên yêu cầu phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, cụ thể: Ban Thường vụ ĐUK ban hành các hướng dẫn về quy trình, nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt; Quy chế phối hợp với Thành ủy Thành phố Thanh Hóa về quản lý đảng viên nơi cư trú; Hướng dẫn xây dựng, biểu dương, nhân rộng tổ chức, cá nhân tiêu biểu; Hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn về xét học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, xét kết nạp đảng và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Vì vậy, để duy trì và bồi đắp đoàn kết thống nhất thì từng tổ chức Đảng bên cạnh việc phải chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, còn phải thường xuyên bồi dưỡng tình thân ái, tình thương yêu cảm thông chia sẻ, tình đồng chí, chống lại các căn bệnh “quan liêu”, “tham nhũng, lãng phí”, “xa dân”, phát huy dân chủ và lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị. 
         Cùng với việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, ĐUK thực sự có nhiều quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn xây dựng Đảng với rèn luyện đạo đức cách mạng, nhằm thực hiện có hiệu quả lời dạy của Bác: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” với các văn bản chủ trương cụ thể: Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đảng viên và xếp loại tổ chức đảng hàng năm; Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng; Quy định tiêu chí thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân; Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn xây dựng cam kết thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của tập thể, cá nhân.
         Chủ trương chung của ĐUK là: Mỗi cán bộ, đảng viên, hàng ngày phải tự soi mình, muốn giữ được nhân cách, đạo đức, muốn giữ nghiêm kỉ luật của Đảng, tránh tham nhũng, suy thoái, sai lầm, khuyết điểm, phải tự mình luôn Cần, Kiệm, Liêm, Chính, chí công, vô tư, không xa hoa, lãng phí, giữ được thanh liêm. Đi đầu trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thẳng thắn, chính trực, thấy đúng dám bảo vệ, thấy sai dám đấu tranh, không phụ thuộc vào thế lực nào, không sợ “há miệng mắc quai”, “rút dây động rừng”. Khiêm tốn, không tự cao tự đại, tự mãn, mà phải “Nhân, Trí, Dũng, Liêm”; bản thân mình phải làm gương trong công việc từ nhỏ đến lớn, thường xuyên học tập, rèn luyện, tự phê bình, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân về mọi mặt để tiến bộ.  
          Từ chủ trương của ĐUK, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tập trung chú trọng phát huy vai trò của thông tin, truyền thông với nhiều hình thức và qua các hội nghị Báo cáo viên để thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; bồi đắp niềm tin của quần chúng đối với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa. Đặc biệt gần đây là ĐUK đã tập trung chú trọng thực hiện Nghị quyết trung ương sáu (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 
          Bằng các hành động và việc làm cụ thể, theo tinh thần Di chúc của Bác, ĐUK đã có nhiều đề án, chương trình hành động và chương trình công tác trọng tâm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Thành lập trang thông tin điện tử của ĐUK; Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan ĐUK và cấp ủy cơ sở; Chương trình nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tưởng tưởng đối với đảng viên và quần chúng; Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của ĐUK. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ ĐUK với các ban của tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, phối hợp trong công tác cán bộ, trong công tác đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức đảng hàng năm
           ĐUK cũng đã thực sự quan tâm đến thế hệ trẻ theo tinh thần Di chúc Người căn dặn: "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". 50 năm qua, ĐUK đã quan tâm bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ đoàn viên, thanh niên. Nhiều đoàn viên thanh niên đã thực sự trở thành người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của lớp cha, anh đi trước, đã trở thành cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của tỉnh, cán bộ chuyên môn giỏi; trở thành những trí thức tài năng, những công nhân có tay nghề cao, những doanh nhân thành đạt… ĐUK chủ trương xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước, xây dựng lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân, thể hiện sự tin tưởng vào thế hệ trẻ, luôn dành sự quan tâm, sự chăm lo đặc biệt cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên hằng năm trong ĐUK chiếm trên 70% là ĐVTN. 
          Sự hình thành, biến động, thay đổi và phát triển của ĐUK trong gần 64 năm và qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò, vị thế của ĐUK trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng đảng. ĐUK luôn bám sát chủ trương, đường lối của đảng, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất lãnh đạo các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chung sức, chung lòng, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. ĐUK được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hàng ngàn lượt tập thể và hàng chục ngàn lượt cá nhân khối các cơ quan tỉnh được trao tặng các danh hiệu thi đua của các cấp ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước.
          3. Giải pháp tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chi Minh trong thời gian tới
         Di chúc còn có giá trị vĩnh hằng, gắn với sự bảo đảm, tồn tại và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện Di chúc trong giai đoạn hiện nay với các nội dung cơ bản:
          Một là: Cần tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là việc làm vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Cần phải phát huy dân chủ, tuy nhiên, không được để tự do dân chủ quá trớn, nhất là trong Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu hách dịch cửa quyền, xa rời quần chúng, dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để để truyền bá tư tưởng, quan điểm cá nhân, xâm hại đến lợi ích chung, gây mất đoàn kết trong Đảng, trong xã hội. Thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, có chế tài xử lý nghiêm minh các sai phạm; ngăn chặn lợi ích nhóm, bè phái cục bộ, chay chức, chạy quyền.
         Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức, giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động có dịp tìm hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, tiếp thu một cách hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết, là đối với người cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần dẫn đường, truyền cảm hứng, động viên, tổ chức quần chúng nhằm đạt đến mục tiêu, tầm nhìn nhất định trong xây dựng Đảng để thu hút, lôi kéo, động viên được quần chúng theo mình, người lãnh đạo không chỉ đi tiên phong, mà còn là người tiêu biểu nêu gương cho người khác học theo, làm theo. 
         Ba là: Đề cao trách nhiệm “nêu gương”, cán bộ, đảng viên tự mình phải thường xuyên thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Vì mục tiêu, lẽ sống ấy mà phải chân thành, khiêm tốn, thật thà, đoàn kết và có tình thương yêu, bao dung, độ lượng; đối với đồng chí, đồng sự, nhất là đối với cấp dưới phải thương yêu và giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm, giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn trong sinh hoạt, đối với quần chúng nhân dân phải gắn bó, lấy quyền, lợi ích, nguyện vọng của quần chúng làm điểm xuất phát để hướng mọi hành động vì quần chúng nhân dân. 
          Bốn là: Cán bộ, đảng viên đối với công việc, phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm với nhân dân, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phải luôn giữ vững nguyên tắc “chí công vô tư”, phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng. Đặc biệt là, phải luôn có sự nhất quán giữa tư tưởng, ý nghĩ với lời nói và việc làm, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trên thực tế, đã có rất nhiều người vi phạm nguyên tắc này, từ động cơ suy nghĩ cá nhân, vì mục đích lợi ích cá nhân, để vun vén, tham nhũng, dẫn tới việc họ có những lời nói thì rất hay, tỏ ra rất liêm chính, chí công, vô tư để thuyết phục lòng người; đồng thời, có những hành động bộc lộ ra bên ngoài theo chiều hướng tích cực để che đậy sự xấu xa trong động cơ, mục đích của họ. Đây là lối sống “đạo đức giả”, cán bộ, đảng viên tuyệt đối phải né tránh.
        Năm là: Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện đạo đức cán bộ thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Có thể nói, sự lành mạnh của đời sống đạo đức xã hội phụ thuộc rất lớn vào đạo đức, tác phong tư cách của người lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xưa nay, niềm tin của người dân Việt Nam luôn gắn liền với niềm tin vào tấm gương đạo đức của người cầm quyền. Phải xây dựng những tấm gương tốt thực sự để nêu gương, cần thấy rằng, các tấm gương, các mẫu mực luôn biến đổi theo sự biến đổi xã hội, trong đó có những giai đoạn biến đổi rất nhanh chóng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. 
        Sáu là: Chú trọng thường xuyên, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức của Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm trên tinh thần đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, đảng viên không những không nêu gương, mà còn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không những không đi trước thiên hạ trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền, một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mà lại chạy theo lối sống ích kỷ, vụ lợi, “vinh thân phì gia”, cục bộ địa phương, kéo bè, kéo cánh, lách luật, lách quy trình, tham ô, tham nhũng, sống xa hoa, lãng phí. Phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên, trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” không chỉ là nằm trong nghị quyết, là khẩu hiệu mà trở thành hiện thực sinh động trong thực tiễn. Theo đó, mỗi tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên tăng cường hướng về cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, không sâu sát cơ sở, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của quần chúng nhân dân./.      

                                                                  Đinh Thị Thanh Hà - Phó Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa