Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 13
 Hôm nay: 38
 Tổng số truy cập: 131468
Trang chủ   /   Hoạt động của ĐUK   /   ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2019
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2019

       1. Tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 năm 2019, trọng tâm là: Công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông; tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; chương trình xây dựng nông thôn mới; tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường; công tác quản lý đất đai; thu ngân sách nhà nước…Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực ở địa phương, đơn vị.
       2. Tuyên truyền công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 15/03/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung vào việc chuẩn bị xây dựng các văn kiện; rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
       3. Tuyên truyền công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới” và các kết luận của Bộ Chính trị (khóa XII).
       4. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trọng tâm là: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025; các dự án luật, bộ luật, nghị quyết và các nội dung quan trọng khác được Quốc hội thông qua nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013.
       5. Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn như: Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (01/12); Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12); Ngày Quốc tế quyền con người (10/12); Kỷ niệm 73 năm Ngày Toàn quốc khánh chiến (19/12/1946 - 19/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2019./.

                                 Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa