Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 0
 Hôm nay: 99
 Tổng số truy cập: 42372
Trang chủ   /   Tin tức chung   /   Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa - 60 năm một chặng đường phát triển
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa - 60 năm một chặng đường phát triển
alt
Các đồng chí đại biểu dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm tại CQ Đảng ủy

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa (tiền thân là Đảng bộ Chính Dân Đảng cấp tỉnh), được thành lập tháng 11 năm 1955, trên cơ sở các Liên chi công sở và cơ quan, đảng bộ có gần 60 chi bộ với trên 600 đảng viên. Từ khi thành lập đến nay, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, Đảng bộ đã trải qua nhiều lần chia, tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, nhưng Đảng bộ vẫn khẳng định vai trò to lớn trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối phục tùng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định trước mọi khó khăn, thử thách; sáng tạo trong công việc, mẫu mực trong đạo đức, lối sống, nâng nao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ 1955 - 1975 là thời kỳ xây dựng Đảng bộ với những tìm tòi, thể nghiệm mô hình cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai, tiến hành sửa sai trong cải cách ruộng đất và cải tạo xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, thực hiện nghĩa vụ vừa là tiền tuyến của hậu phương Miền Bắc vừa là hậu phương của tiền tuyến Miền Nam, góp phần giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước.
Sau khi thống nhất nước nhà, cùng quân và dân các dân tộc trong tỉnh, Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng tổ chức các phong trào thi đua, cải tiến phương pháp công tác và lề lối làm việc, xây dựng các tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa và phòng ban tiên tiến; tập trung chỉ đạo, củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém; công tác tư tưởng, công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, hoạt động của Ban Chấp hành đoàn thanh niên các cơ quan cấp tỉnh được tăng cường, tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 10 tháng 3 năm 1978, Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Quyết định số 112-QĐ/TU về việc giải thể Đảng ủy Chính Dân Đảng tỉnh. Các Đảng bộ cơ quan Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng bộ Ty Công an trực thuộc Tỉnh ủy; Các Đảng bộ, chi bộ khác thuộc Đảng bộ Chính Dân Đảng chuyển về trực thuộc Thị ủy Thanh Hóa.

Tuy nhiên, sau khi chuyển các tổ chức cơ sở đảng khối các cơ quan tỉnh về sinh hoạt tại một số Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Thị ủy, Trung ương Đảng nhận thấy vai trò của cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan Chính Dân Đảng, nhất là các cơ quan có vai trò tham mưu chủ chốt của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bị hạn chế. Công tác xây dựng đảng về chính trị và tổ chức chất lượng không cao. Vì vậy, ngày 8 tháng 11 năm 1982, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW về việc chỉ đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy thành lập Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh nhưng theo các khối công tác trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy. Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 01 tháng 11 năm 1984, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 78-QĐ/TU về việc thành lập 4 Đảng bộ khối: Đảng bộ khối Dân Đảng; Đảng bộ khối Kinh tế tổng hợp - Công nghiệp - Phân phối lưu thông; Đảng bộ khối Công tác tư tưởng, văn hóa, xã hội; Đảng bộ khối Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thủy lợi.

Qua 4 năm hoạt động, Đảng bộ 4 khối đã góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cơ sở đảng trực thuộc đóng vai trò là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và tình hình xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, ngày 03 tháng 11 năm 1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Quyết định số 221-QĐ/TU về việc giải thể các Đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy và ban hành Quyết định số 225-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, từng bước làm ổn định tư tưởng nội bộ, giải quyết triệt để tư tưởng cục bộ bè phái, mất dân chủ; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chính quyền. Triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; giáo dục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết, lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đặt ra.

Xuất phát từ tình hình thực tế, ngày 30 tháng 7 năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 660-QĐ/TU về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh, Đảng bộ cơ quan Tỉnh ủy và Đảng bộ cơ quan UBND tỉnh, thành lập Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng. Căn cứ Quy định 293-QĐ/TW ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố”, ngày 24 tháng 5 năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đổi tên “Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thanh Hóa” thành “Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa”. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời kiện toàn, sắp xếp, củng cố tổ chức, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố các tổ chức đảng yếu kém. Việc thành lập mới, chia tách, chuyển giao, nâng cấp các tổ chức đảng, bổ sung cấp ủy viên được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị. Đảng bộ đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Cùng với sự lớn mạnh trong dòng chảy của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện, sự phối hợp trong tổ chức hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cấp ủy và cán bộ, đảng viên, Đảng bộ luôn phát huy vai trò lãnh đạo; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên. Trong suốt quá trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành, đến nay Đảng bộ đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Đảng bộ đã thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và phân công, quản lý đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cả về số lượng và chất lượng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; xây dựng hệ thống tổ chức đảng và đảng viên vững mạnh toàn diện; tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ viên các cấp và không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong mỗi cơ quan, đơn vị và trên toàn Đảng bộ.

Hiện nay, toàn Đảng bộ có 77 tổ chức cơ sở đảng (58 đảng bộ và 19 chi bộ cơ sở) với trên 6500 đảng viên sinh hoạt tại 655 chi bộ. Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và trình độ chính trị tương đối cao và đồng đều, sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở Đảng của các cơ quan, ban đảng, đoàn thể, các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh và một số cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn, giữ vai trò trọng yếu, thực hiện tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ngành giao phó.

60 năm - một chặng đường phát triển, với những thành tựu và đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên và quần chúng, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen; nhiều tổ chức cơ sở đảng, sở, ban, ngành của tỉnh, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trong công tác xây dựng Đảng được các cấp, các ngành khen thưởng và tôn vinh.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ càng ra sức phấn đấu, phát huy thành tích đã đạt được của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng chung được Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, đổi mới, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tham mưu và quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; phát huy tính tiền phong gương mẫu, nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá và tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”./.

Nguyễn Thị Lan - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy khối


Các bài viết gần đây

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa