Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 10
 Hôm nay: 105
 Tổng số truy cập: 188575
Trang chủ   /   Tổng quan   /   Quá trình hình thành và phát triển lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

       Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Từ ngay sau khi thành lập tháng 11 năm 1955, thực hiện chủ trương chỉnh đốn tổ chức của Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Đảng bộ Chính Dân Đảng cấp tỉnh trên cơ sở các Liên chi công sở và cơ quan, đảng bộ có gần 60 chi bộ với trên 600 đảng viên. Từ khi thành lập đến nay, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, Đảng bộ đã trải qua nhiều lần chia, tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, từ những chi bộ đơn lẻ đầu tiên ở một số cơ quan đến các liên chi bộ Đảng, Đảng bộ Dân Chính Đảng cấp tỉnh, Đảng bộ khối cơ quan cấp tỉnh, Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng và hiện nay là Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá. Đảng bộ thực hiện chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong khối. Qua đó, vai trò của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy, khẳng định được vai trò, vị thế của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

       Từ khi thành lập đến 1975 là thời kỳ xây dựng Đảng bộ, trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm thành công và chưa thành công của tổ chức tiền thân là liên chi trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Là thời kỳ với những tìm tòi, thể nghiệm mô hình cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động phù hợp với những đặc điểm, đặc thù của tổ chức đảng ở các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn và các tổ chức kinh tế của tỉnh. Là thời kỳ Đảng bộ không ngừng vươn lên tự củng cố và khẳng định mình, thực hiện có kết quả nhiều mặt công tác góp phần tích cực cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp chưa có tiền lệ trong lịch sử. Đó là thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai, tiến hành sửa sai trong cải cách ruộng đất và cải tạo xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, thực hiện nghĩa vụ hậu phương đối với chiến trường Miền Nam, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tạo tiền đề về vật chất, tinh thần cùng nhân dân trong tỉnh chuẩn bị bước vào một thời kỳ gay go, ác liệt hơn, đòi hỏi phải có những nỗ lực vượt bậc để đảm đương trách nhiệm vừa là tiền tuyến của hậu phương Miền Bắc vừa là hậu phương của tiền tuyến Miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng gian khổ nhưng rất đỗi tự hào, là tiền đề để quân dân Thanh Hóa đánh bại 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

       Sau khi thống nhất nước nhà, cùng quân và dân các dân tộc trong tỉnh, Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng tổ chức các phong trào thi đua, cải tiến phương pháp công tác và lề lối làm việc, xây dựng các tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa và phòng ban tiên tiến, Đảng bộ tập trung chỉ đạo, củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, công tác tư tưởng, công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, hoạt động của Ban Chấp hành đoàn thanh niên các cơ quan cấp tỉnh được tăng cường, tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức cơ quan.

       Ngày 20 tháng 2 năm 1978, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 14-QĐ/TW về việc giải thể Đảng bộ Chính Dân Đảng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định của Ban Bí thư, ngày 10 tháng 3 năm 1978, Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Quyết định số 112-QĐ/TU về việc giải thể Đảng ủy Chính Dân Đảng tỉnh. Theo đó, các Đảng bộ cơ quan Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng bộ Ty Công an trực thuộc Tỉnh ủy; Các Đảng bộ, chi bộ khác thuộc Đảng bộ Chính Dân Đảng chuyển về trực thuộc Thị ủy Thanh Hóa. Các tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh; lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể, động viên đoàn viên tham gia các phong trào thi đua, tổ chức đời sống.

       Tuy nhiên, sau khi chuyển các tổ chức cơ sở đảng khối các cơ quan tỉnh về sinh hoạt tại một số Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Thị ủy, Trung ương Đảng nhận thấy vai trò của cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan Chính Dân Đảng, nhất là các cơ quan có vai trò tham mưu chủ chốt của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bị hạn chế. Công tác xây dựng đảng về chính trị và tổ chức chất lượng không cao. Vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ chính trị của các ngành không gắn chặt chẽ với sự lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Vì vậy, ngày 8 tháng 11 năm 1982, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW và ngày 28 tháng 12 năm 1982, Ban Tổ chức Trung ương đã có Thông tư số 3395-TT/TW về việc chỉ đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy thành lập Đảng bộ các cơ quan cấp tỉnh nhưng theo các khối công tác trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy. Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 01 tháng 11 năm 1984, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 78-QĐ/TU về việc thành lập 4 Đảng bộ khối: Đảng bộ khối Dân Đảng; Đảng bộ khối Kinh tế tổng hợp - Công nghiệp - Phân phối lưu thông; Đảng bộ khối Công tác tư tưởng, văn hóa, xã hội; Đảng bộ khối Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Thủy lợi.

       Qua 4 năm hoạt động, Đảng bộ 4 khối đã góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cơ sở đảng trực thuộc đóng vai trò là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đảng bộ các khối đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố và phát triển đảng viên, kiện toàn cấp ủy các cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Ðảng bộ, chi bộ, làm tốt việc phân tích chất lượng đảng viên; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đảng viên thực hiện Ðiều lệ Ðảng và kịp thời giải quyết tốt những đơn tố cáo, khiếu nại, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều cơ sở Đảng hằng năm đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

       Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và tình hình xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, ngày 03 tháng 11 năm 1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Quyết định số 221-QĐ/TU về việc giải thể các Đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy và ban hành Quyết định số 225-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh.

       Từ sau khi tái thành lập và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, từng bước làm ổn định tư tưởng nội bộ, giải quyết triệt để tư tưởng cục bộ bè phái, mất dân chủ; xây dựng khối đoàn kết, chung sức, đồng lòng lãnh đạo tốt từng lĩnh vực góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, cải thiện từng bước đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chính quyền. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng bộ tỉnh và Đảng ủy khối; giáo dục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, tư tưởng thoả mãn về trình độ nghiệp vụ, thiếu văn hóa nơi công sở, gây phiền hà, sách nhiễu trong thi hành công vụ, trong công việc trì trệ, thụ động, thiếu sáng tạo. Phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết, lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ.

       Trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới, ngày 30 tháng 7 năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 660-QĐ/TU về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh, Đảng bộ cơ quan Tỉnh ủy và Đảng bộ cơ quan UBND tỉnh, thành lập Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng và ban hành Quyết định số 662-QĐ/TU về việc chuyển giao Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Đảng bộ Dự trữ Quốc gia khu vực Thanh Hóa từ Tỉnh ủy về trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng.

        Căn cứ Quy định 293-QĐ/TW ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố”, ngày 24 tháng 5 năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đổi tên “Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thanh Hóa” thành “Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa”. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời kiện toàn, sắp xếp, củng cố tổ chức, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố các tổ chức đảng yếu kém. Việc thành lập mới, chia tách, chuyển giao, nâng cấp các tổ chức đảng, bổ sung cấp ủy viên được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị. Đảng bộ đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

       Cùng với sự lớn mạnh trong dòng chảy của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện, sự phối hợp trong tổ chức hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cấp ủy và cán bộ, đảng viên, Đảng bộ khối luôn phát huy vai trò lãnh đạo; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên. Trong suốt quá trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành, đến nay Đảng bộ đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Đảng bộ đã thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và phân công, quản lý đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cả về số lượng và chất lượng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; xây dựng hệ thống tổ chức đảng và đảng viên vững mạnh toàn diện từ bản lĩnh chính trị, đến phẩm chất, năng lực trí tuệ, năng lực tham mưu, tổ chức, lãnh đạo điều hành, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, trước hết là những đảng viên nắm giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt; tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ viên các cấp và không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể thường xuyên được quan tâm, hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và đã xây dựng, nhân rộng được nhiều phong trào thi đua yêu nước; Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh khối và Công đoàn viên chức tỉnh luôn là đơn vị đạt thành tích dẫn đầu phong trào thi đua toàn tỉnh; Hội Khuyến học khối các cơ quan tỉnh được thành lập tháng 3/2012, đã có nhiều cố gắng trong vận động thành lập tổ chức Hội cơ sở, phát triển hội viên và phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng cơ quan xã hội học tập. Các cấp ủy lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong mỗi cơ quan, đơn vị và trên toàn Đảng bộ.

       Điều đó đã được minh chứng bằng thực tế tại những thời kỳ khó khăn, gian khổ nhất, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối luôn giữ được vai trò nòng cốt, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhanh chóng có mặt những nơi khó khăn, gian khổ. Từ việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa, chi viện cho cách mạng Miền Nam, khắc phục hậu quả chiến tranh đến khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chăm lo công tác xây dựng đảng, qua mỗi thời kỳ lịch sử, Đảng bộ khối luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong Đảng bộ tỉnh.

       Hiện nay, toàn Đảng bộ có 87 tổ chức cơ sở đảng (68 đảng bộ và 19 chi bộ cơ sở) với trên 7600 đảng viên sinh hoạt tại 719 chi bộ. Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và trình độ chính trị tương đối cao và đồng đều, sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở Đảng của các cơ quan, ban đảng, đoàn thể, các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh và một số cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn, giữ vai trò trọng yếu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đoàn thể ..., có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Mọi hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong khối đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả chung trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là những yếu tố thuận lợi để các cấp ủy đảng trong Đảng bộ khối đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm, số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh bình quân đạt trên 50%.

       Với những thành tựu và đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên và quần chúng, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003), nhiều năm liền được Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen; nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

       63 năm một chặng đường lịch sử xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hôm nay nhiều bài học kinh nghiệm quý báu:

       Một là, khơi dậy truyền thống yêu nước của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, mở rộng dân chủ, phát huy và tập hợp trí tuệ tập thể.

       Hai là, thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

       Ba là, tiếp tục đổi mới nhận thức, xác định đúng đắn xây dựng Đảng là then chốt, thực hiện việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy đảng phải luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn mình.

       Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nảy sinh; kiên quyết kỷ luật những tổ chức đảng, đảng viên sai phạm.

       Năm là, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp của các cấp ủy, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị.

       Sự phát triển không ngừng của Đảng bộ khối 63 năm qua, thật đáng trân trọng và tự hào. Bên cạnh những ưu điểm, thành tựu đã đạt được, Đảng bộ khối luôn nêu cao tinh thần cầu thị và xây dựng, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình để chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kịp thời có những giải pháp khắc phục, sửa chữa, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tự chỉnh đốn, đổi mới để nêu cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ càng nỗ lực phấn đấu cao hơn, phát huy thành tích đã đạt được của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng chung được Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, đổi mới, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tham mưu và quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; phát huy tính tiền phong gương mẫu, nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá và tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

       Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhận thức sâu sắc về những thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức trong tình hình mới, hơn lúc nào hết, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

        Một là, Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, chú trọng thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hoá, an toàn, làm chủ

       Hai là, Tổ chức quán triệt và triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát thực với đặc thù nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

       Ba là, Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở và chất lương sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

       Bốn là, Lãnh đạo việc chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, xác định phương hướng, nội dung hoạt động, xây dựng, bổ sung các quy chế hoạt động, đa dạng hóa các hình thức hoạt động và tập hợp đoàn viên, hội viên, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ các đoàn thể và Hội

        Năm là, Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các ban của Đảng ủy khối

       Hơn 63 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành tự hào với truyền thống lịch sử của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên khối các cơ quan tỉnh nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu lập thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại./.

  • Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
  • Địa chỉ: Số 35 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.851.762 ; Fax: 02373.851.762; Email: danguykhoith@gmail.com
  • Trưởng Ban biên tập: Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Khối
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa